ALV: FC Trias in alle opzichten een gezonde vereniging maar wil dat ook blijven

Op maandag 23 september jl. hield FC Trias haar jaarlijkse ledenvergadering. De vereniging staat er in alle opzichten gezond voor, maar wil ook gezond blijven. Niet alleen in financieel opzicht met een zeer beperkte contributie verhoging, maar ook sportief met heldere plannen voor jeugd-, senioren- en vrouwenvoetbal op een toekomstbestendige accommodatie die veilig te bereiken is.

Om klokslag 20:00 heette voorzitter Bart Berenschot 68 personen hartelijk welkom voor de algemene ledenvergadering. In zijn opening stond hij kort stil bij diegenen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Bij de mededelingen gaf Bart aan dat het oude scorebord nog weer een derde leven krijgt doordat het weer (terug) geschonken zal worden aan de (supportersvereniging van de) Graafschap. Tevens haalde hij kort de succesvolle Ratum en Fortuna reünies aan en wees hij op het feit dat Spcl. Kotten niet achter kan blijven. Vandaar het verzoek aan de oud-Kottenaren om 11 april 2020 in hun agenda te markeren voor hun reünie.

Daarna was het woord aan onze secretaris Carolien Steintjes die goedkeuring kreeg voor de notulen van de ALV van vorig jaar. Bovendien gaf ze een heldere terugblik op alle (sportieve) hoogtepunten van het afgelopen voetbaljaar. Vervolgens kregen onze leden een inkijk in de financiële huishouding van zowel SSB als FC Trias. Penningmeester Raymond Nienhuis prees de sponsorcommissie maar in het bijzonder de vrijwilligers van de kantine, die op de zichtbare maar ook onzichtbare momenten iedere keer voor ons klaar staan. Zowel de sponsor- als de kantine-inkomsten zorgen er voor dat ook dit jaar keurige zwarte cijfers konden worden geschreven. Dit werd ook nog eens bevestigd door de kascommissie zodat de balans kon worden vastgesteld door de aanwezige leden.

Na deze goedkeuring kreeg de begroting de nodige aandacht en mede door de heldere plannen en uitleg werd ook de € 5,00 contributie verhoging aangenomen. Raymond merkte daarbij nog 2 bijzonderheden op: de verhoging voor de mini’s blijft beperkt tot € 2,50 en daarnaast kondigde hij een nieuwe ledencategorie aan: ‘kaderleden met vrijwillige bijdrage’. De categorie kaderleden was tot op heden uitgesloten van contributie maar het bestuur wil graag voldoen aan het verzoek om wel contributie te mogen betalen zodat men, zoals ze zelf hebben aangegeven, er op die manier ook “echt” bij hoort.
Raymond kon het, volledig terecht, niet laten om nog wat te zeggen over wat hij noemde “het financiële gevecht met de gemeente”. De jaarlijkse bijdrage van € 20,–/spelend lid werd afgebouwd om vervolgens in de kadernota aan te kondigen dat alle sportende Winterswijkers € 1,50/lid/maand moeten gaan betalen. “Ondanks de gevraagde maatschappelijke betrokkenheid in de vorm van onze wasserette en vele andere activiteiten op ’t Huitinkveld worden we toch “gestraft” met deze ongewilde “verrassing”, aldus een teleurgestelde penningmeester. Bart onderstreepte dit door uit te leggen dat deze bijdrage in de Werkgroep Sport niet eens besproken was en dat dit dus daarom voor alle betreffende Winterswijkse sportverenigingen als een volslagen verrassing kwam.

Traditioneel was het laatste agendapunt voor de pauze de bestuursverkiezing. In de uitnodiging had een ieder al kunnen lezen dat coördinator seniorenvoetbal Gerald Winkelhorst zich herkiesbaar had gesteld. Toch begon Bart eerst uit te leggen dat er een vacature was binnen het bestuur: Penningmeester Raymond Nienhuis blijft weliswaar in het bestuur maar dan in de nieuw gecreëerde functie Wedstrijdzaken, waaronder de wedstrijdsecretarissen (jeugd en senioren) en scheidsrechtercoördinator vallen, maar ook als aanspreekpunt voor de te organiseren toernooien op ons complex. Bart legde uit dat er diverse gesprekken waren geweest met beoogde penningmeesters maar nog zonder succes. Alhoewel er voor de komende week nog een gesprek plaats zal vinden met een andere kandidaat riep hij geïnteresseerden op zich te melden bij het bestuur.  Daarna onderstreepte hij de herverkiezing van Gerald door hem te prijzen voor z’n nuchterheid en als prettig gesprekspartner over seniorenvoetbal wiens belangen hij uiteraard verdedigt binnen het bestuur. Dit werd door de aanwezige leden bekrachtigd toen na de pauze secretaris Carolien Steintjes bekend mocht maken dat men unaniem voor de herbenoeming van Gerald had gestemd.

Na deze herbenoeming hield Bart een helder betoog met als titel “de vereniging verenigen”: wij, niet het bestuur, maar de leden vormen FC Trias en daarom is het niet meer dan normaal dat we samen allerlei zaken oppakken. Want iedereen weet, zonder vrijwilligers geen voetbal. We roepen veel te makkelijk dat we druk zijn en geen tijd hebben maar feitelijk bedoelen we een andere prioriteit. Het vrijwilligersbeleid blijft een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur en moet daarom jaarlijks in de revisie. Voor alle taken vissen we vaak uit dezelfde vijver en daarom is noodzakelijk dat die (vrijwilligers-)pool groter wordt. Mooiste is natuurlijk dat de bestaande vrijwilligers hier de ambassadeurs van worden. Bart riep dan commissieleden ook op om vooral om zich heen te kijken en anderen over het leuke vrijwilligerswerk aan te spreken en ze er bij te betrekken. “Van-voor-door onze leden, we zijn immers een vrijwilligersorganisatie”, gaf Bart helder aan. De komende maanden gaat het bestuur actief de ouders/verzorger/opa’s & oma’s van onze 500 jeugdleden benaderen voor een eenvoudige taak als scheidsrechter/hosting/ranja schenken of kantinedienst. Als iedereen twee keer per jaar zijn handen uit de mouwen steekt hoeven we het niet te gaan verplichten, laat staan dat we de contributie moeten verhogen omdat we extra mensen in dienst moeten nemen.

Bart roemde een mooi voorbeeld van een held (lees vrijwilliger) van onze vereniging: Johan Rhebergen.
Johan werd alsnog gehuldigd voor z’n 50-jarig jubileum van FC Trias. Ooit begonnen als gezelligheidsvoetballer maar als grensrechter bloedfanatiek en menig punt binnengesleept voor vv Ratum. Feitelijk hoefde hij alleen verdediger Wilfred Bemers maar in de gaten te houden, want als die de hand op stak dan nam Johan dit over en ging de vlag de lucht in. Na jarenlang de fijne kneepjes van het trainersvak te hebben meegemaakt van Herman Beijers nam hij die voetbalkennis mee om samen met “Rooien Brommels” een gouden duo te vormen. Ook nu nog is Johan actief bij FC Trias: samen met Wim Huiskamp zorgt hij er voor dat iedereen goede trainings- en wedstrijdballen heeft en bovendien fluit hij op zaterdag nog regelmatig een jeugdwedstrijd en begeleidt hij de jeugdige scheidsrechters in spé.

De avond werd afgerond met het rondje commissies: iedere voetbalcommissie gaf heldere uitleg over de speerpunten van het komende seizoen zonder te veel afgeleid te worden door de waan van de dag. De VTC (seniorenvoetbal) zal mede dankzij de uitbreiding met Andre en Freddy te Bogt tijd krijgen om extra aandacht te geven aan de overgang van de jeugd naar de senioren. Dit seizoen hebben we 4 A-teams wat betekent dat we maar liefst 20 spelers krijgen die over gaan naar de senioren. Al in een vroeg stadium gaan zij met deze jongens in gesprek om hun wensen helder te krijgen waarbij zaterdagvoetbal tot één van de mogelijkheden behoort. Nu al trainen er A-jongens met het eerste elftal. Samen met de jeugdcommissie zal men er alles aan doen om deze jeugdigen te behouden.

Ook de vrouwenafdeling heeft ambitieuze plannen: men wil het vrouwenvoetbalbolwerk van Winterswijk worden. Enerzijds wil men jonge meiden werven maar anderzijds ook de samenwerking aan gaan met de andere Winterswijkse verenigingen voor het oprichten van een Winterswijks talententeam. Dit team zou bijvoorbeeld mooi mee kunnen doen als een O21 team in de nog te starten Achterhoek Cup voor vrouwen. Volgend voorjaar (13 juni) zal het jubileum van 50 jaar vrouwenvoetbal bij FC Trias worden gevierd. Op die manier krijgt het feit dat vv Ratum (1969) en Spcl. Kotten (1970) destijds begonnen met vrouwenvoetbal extra aandacht.

Jeugdvoorzitter Hans de Roos prees zich (terecht) heel gelukkig dat hij samen met z’n commissie het voor elkaar had gekregen dat uiteindelijk alle 38 teams weer een eigen begeleidingsteam hebben en dat mede door de betrokken ouders die hij daarvoor bedankte. Vervolgens introduceerde hij Hoofd Jeugd Opleidingen Eric van Zutphen die helder uitlegde wat zijn taken zijn: waarborgen van speelplezier en spelers beter maken. Hiervoor zijn enthousiaste, veelal zelf opgeleide trainers nodig. Naast een nauwkeurig samengesteld handboek heeft hij ook een verbeterde organisatie neergezet. Naast aandacht voor de interne opleiding van het kader worden de ontwikkelingen van de spelers nauwgezet in de gaten gehouden om er op die manier voor te zorgen dat iedereen op een voor zijn of haar passend niveau kan voetballen en op die manier plezier houdt in het spelletje.

Als laatste “commissie” kreeg Willy Smit namens SSB het woord. Ook hij noemde heldere speerpunten: beregeningsinstallatie, samenwerking Winterswijkse Ijsvereniging (WIJV)/skeelerbaan, reconstructie Bataafsweg, Groene Club en vervanging kunstgras.

In het najaar wil men de plannen voor de aanschaf en realisatie van een beregeningsinstallatie voor de grasvelden helder hebben zodat men, niet zoals dit jaar, verrast kan worden door wederom een hete zomer. Er zijn twee 2 opties die onderzocht worden voor wat betreft de beregeningsinstallatie:
Zelf een waterbron activeren inclusief aanschaf pomp en metingen “schoon water” door FC Trias/SSB en
als 2de gebruik kunnen maken van “reinwaterkelder” WIJV t.b.v. benevelingsinstallatie IJsbaan

Met dezelfde vereniging heeft men ook contact gezocht om samen een vuist te maken richting de gemeente over de verkeersveiligheid van de Bataafseweg. Er is een VVN Rapportage op verzoek van WIJV/FC Trias en SSB gemaakt. FC Trias/SSB wil dat de aanbevelingen door de gemeente Winterswijk worden verwerkt v.w.b. de ontsluiting van de ijsbaan. Er is een Energie –en duurzaamheidsscan opgesteld door De Groene Club [aangeboden door de KNVB]. Samen met het bestuur SSB/FC Trias en HDE/Hans Kuenen zal er worden overlegd welke maatregelen wij gaan uitvoeren en met name hoe dit te financieren [o.a. veldverlichting energiezuinig dus led] !

N.a.v. de vele opmerkingen en vragen van de aanwezige leden over de kwaliteit van met name de kunstgrasvelden (veld 1 en het jeugdveld) bevestigde het bestuur dat zij deze bevindingen deelt, maar dat de communicatie met het ambtelijk apparaat en de verantwoordelijke wethouder traag verloopt en o.a. afspraken inzake vervanging kunstgrasvelden (nog) niet worden nagekomen. Ondanks herhaaldelijke pogingen om in contact te komen en te blijven met de gemeente blijft de terugkoppeling vooralsnog uit. Het bestuur van FC Trias en SSB blijft de gemeente echter wijzen op het nakomen van de gedane toezeggingen.

Om 22:27 bedankte voorzitter Bart Berenschot iedereen voor de komst en sloot daarmee de goede vergadering af.

Opmerking website-redactie: bovenstaande tekst is een weergave van de ALV zoals die door ons is gemaakt en dus niet de reguliere notulen zoals die door onze secretaris worden gemaakt.