FC Trias kijkt terug op een goede en bijzondere ALV!

Op maandag 24 september 2018 hielden wij onze jaarlijkse Algemene LedenVergadering. Om iets over 20 uur opende voorzitter Jan Wilterdink de vergadering waarbij eerst een minuut stilte werd gevraagd ter nagedachtenis van die leden die ons afgelopen voetbaljaar zijn ontvallen.

Tijdens het begin van de mededelingen werd er door Bart Berenschot ingebroken in de speech van Jan Wilterdink. Hij werd verrast door de komst van de burgemeester en ook waren de gehele familie en vrienden van Jan uitgenodigd om getuige te zijn van de huldiging van Jan Wilterdink. 
Hij werd geroemd voor het feit dat hij al 22 jaar als bestuurder zeer betrokken is bij Sportclub Kotten en later vanaf 2002 bij FC Trias. Burgemeester Joris Bengevoord benoemde Jan tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en reikte hem de Koninklijke onderscheiding uit.
 Een bijzonder moment voor Jan Wilterdink maar ook voor alle aanwezigen om getuige te zijn van dit bijzondere moment.

Mededelingen en ingekomen stukken
Na dit feestelijke moment werd de ALV door Jan hervat. Bij de mededelingen werd aangekondigd dat we in het komende seizoen gaan starten met de voorbereidingen voor het creëren van een rookvrije generatie. Er komt niet gelijk een algeheel rookverbod, maar we willen beginnen op de zaterdag het complex rookvrij te maken.

Daarnaast hadden we een bijzondere mededeling voor wat betreft een erfenis die we hebben mogen ontvangen van een geweldige vrijwilliger, Gerrit Vering. Hij werd zelfs in 2009/2010 gehuldigd als vrijwilliger van het jaar. Gerrit heeft als vrijwilliger van Sportclub Kotten en later FC Trias heel veel voor ons betekend en dit blijkt dus wederzijds te zijn. We hebben een fantastisch bedrag gekregen. We zijn Gerrit en zijn familie hiervoor dan ook heel veel dank verschuldigd. Omdat Gerrit in het verleden veel bij de jeugd was betrokken hebben we binnen het bestuur afgesproken om bijvoorbeeld een speciale wisselbeker bij een jeugdtoernooi naar hem te vernoemen.
 Ook hebben we besloten om het geschonken bedrag niet te gebruiken voor de reguliere exploitatie van de vereniging maar een apart Gerrit Vering Fonds op te richten en een of meerdere bijzondere doelen te bedenken.

De door secretaris Carolien Steintjes gemaakte notulen van de ALV van 25 september 2017 werden door de aanwezige leden goedgekeurd waarna Carolien middels een aantal highlights het jaarverslag over het seizoen 2017-2018 toelichtte wat zonder op-/aanmerkingen werd aangenomen.

Mooie cijfers 
Penningmeester Inge Klein Gunnewiek kon mooie cijfers laten zien van zowel SSB als FC Trias. Terechte complimenten waren er voor de mensen van de kantine die een hogere omzet hadden gedraaid en bovendien ook nog met een ruime marge. Genoemd werd de goede verdienste tijdens de recreatieve avonden van het 35+,45+ voetbal. En de Ratum reünie was ook erg succesvol. Ook FC Trias heeft mooie cijfers mogen schrijven. Extra inkomsten door o.a. het organiseren van toernooien maar ook het drukken van personeelskosten heeft er voor gezorgd dat we nog steeds een zeer gezonde vereniging zijn. Na de uitvoerige toelichting benadrukte Willy Stemerdink namens de kascommissie dat Inge alles keurig op een rijtje had staan en dat de leden van FC Trias trots kunnen zijn op de financiële huishouding van zowel SSB als FC Trias. Speciaal werd genoemd de openheid van zaken tijdens de controle.
Onder applaus werden de cijfers geaccordeerd.

Vrijwilligersbeleid
Sinds 2016 is dit onderwerp, na de enquête die we onder onze leden, een speerpunt geworden van onze visie 2016-2018. Dit heeft geleid tot een aantal actiepunten waaronder het aanstellen van een vrijwilligerscommissie.
Kartrekkers van deze commissie zijn Ellen van Dam en Frank van Eerden die, om helder beeld te krijgen van de eisen en wensen rondom de vrijwilligers diverse gesprekken hebben gevoerd met een groot aantal commissieleden. De conclusies van deze gesprekken hebben ze vastgelegd in een lijvig rapport wat ze aan het bestuur hebben toegelicht.
 Hieruit kwamen drie kernpunten gehaald:
* DNA van FC Trias bepalen
* Inzicht en overzicht
* Organisatiestructuur

Wat is onze visie, wat is het DNA van Trias: gemoedelijke vereniging waarbij iedereen op zijn en haar niveau kan voetballen waarbij prestatie op het veld en gezelligheid na de wedstrijd hand in hand moeten gaan. Hierbij willen we normaal met elkaar om gaan, zich ook als zodanig gedragen, moet iedereen zijn steentje bijdragen met respect met elkaar omgaan, omdat onze leden samen met onze vrijwilligers gezamenlijk FC Trias zijn. 
Ellen en Frank hebben ook aangegeven dat het noodzakelijk is dat er een helder beeld moet komen van de verenigingsstructuur, met bijpassende doelstellingen, zowel op het veld  maar ook langs het veld. Uiteindelijk moet dat leiden tot een heldere organisatiestructuur. 

Genoemde onderwerpen zullen nader worden uitgewerkt want zijn nu versnipperd over de diverse commissies bekend maar niet in 1 helder document vastgelegd. De komende periode zal hiervoor worden gebruikt. Deze heldere organisatiestructuur is ook noodzakelijk om nieuwe vrijwilligers te kunnen werven.

Om de organisatie helder in beeld te krijgen hebben sinds afgelopen jaar al ons smoelenboek op onze website. Om duidelijk inzicht te geven in de taken van bijvoorbeeld deze commissieleden maar ook in alle andere vrijwilligerstaken zullen we profielschetsen gaan vastleggen. 
Dan is niet alleen bekend wat er van een iemand wordt verwacht maar ook hoeveel tijdsbesteding het vraagt.
 E.e.a. wordt zodanig opgezet dat de profielschets ook direct gebruikt kan worden als een soort vacaturebank waarbij geïnteresseerden via de website zich kunnen aanmelden. Wel is er behoefte aan een heldere organisatie structuur zoals die ook door Frank vorig jaar tijdens de ALV is uitgelegd en in details met alle commissies is besproken.

Nog even kort uw geheugen opfrissen, er zijn drie herkenbare categorieën:
* Alle sportieve activiteiten binnen het veld
* Alle coördinerende activiteiten rondom het veld zodat er in het veld kan worden gevoetbald
* Alle ondersteunende, niet voetbal gerelateerde activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kantine, de hosting en de thee- en ranja schenkers, maar ook aan de ledenadministratie of de uitgifte van materiaal en kleding. Allemaal commissies die niet direct met het voetbalspelletje te maken hebben maar wel heel belangrijk binnen FC Trias.

De diverse commissies zijn allemaal goed bezet maar missen eigenlijk maar één heel belangrijk ding en dat is namelijk een rechtstreeks aanspreekpunt binnen het bestuur.
 Namens het bestuur hebben wij  Remco Snaphaan gevraagd deze belangrijke taak als aanspreekpunt op zich te nemen.

Afscheid nemen van aftredende bestuursleden
Voor de pauze wordt afscheid genomen van de bestuursleden die hun functie beëindigen. 
Aftredend en niet herbenoembaar zijn Jan Wilterdink en Inge Klein Gunnewiek;
Aftredend en herbenoembaar is Bart Berenschot.
Het bestuur draagt als nieuwe bestuursleden voor de al eerder genoemde Remco Snaphaan, maar ook Dinand Oonk, Raymond Nienhuis en Hans de Roos.

Voor de verkiezingen wordt afscheid genomen van Inge en werden de nieuwe kandidaten voorgesteld. Na vier jaar nemen we afscheid van Inge Klein Gunnewiek. Vanwege haar politieke carrière heeft ze besloten om een stapje terug te doen bij FC Trias. Helaas heeft de VVD niet genoeg stemmen gehaald om fulltime de politiek in te kunnen, maar inmiddels hadden we, uiteraard in overleg met Inge, al wel Raymond Nienhuis gevraagd en  hem gevraagd of hij de taak van Inge als penningmeester over te nemen.

Met het vertrek van Inge verliezen we iemand die ons binnen het bestuur iedereen scherp hield en dan niet alleen op het financiële vlak. Door goede vragen te stellen en daarbij ook door te vragen. Daarnaast is Inge een echte doorbijter. Zo heeft ze naast haar reguliere werk als penningmeester ook heel vast gebeten in de wasserette maar ook, de zomer-openstelling van ’t Huitinkveld was helemaal haar ding.  Gelukkig blijft Inge betrokken bij FC Trias. Ze gaat plaatsnemen in de sponsorcommissie.

Daarna wordt afscheid genomen van Henk Korten. Henk is geen formeel gekozen bestuurder maar als interim voor de vrouwen- en meidenafdeling aanwezig bij alle bestuursvergaderingen.
Tijdens die vergadering sprak hij namens en kwam hij op voor ideeën en plannen van de vrouwen- en meidenafdeling.
Henk kennen we natuurlijk als een van de drijfveren achter het vrouwen en meiden toernooi maar op de achtergrond deed hij nog veel meer zowel op het organisatorische als voetbaltechnische vlak. 
Werving van nieuwe meiden, schrijven van leuke stukken in de krant of website. Dit was uiteindelijk teveel.
 Daarom hebben we gezocht naar verdere uitbreiding van de vrouwencommissie. Er is een taakverdeling gemaakt. Henk gaat zich met name richten op werving, promotie van het vrouwenvoetbal, de contacten met de KNVB en uiteraard het dames- en meidentoernooi.  Dinand gaat zich bezig gaat houden met de reguliere coördinatie van vrouwen- en meidenafdeling. In het verlengde daarvan heeft het bestuur Dinand gevraagd om namens de vrouwencommissie in het bestuur te komen.

Ook werden de 4 kandidaten voorgesteld op wie gestemd kon worden:
Bart Berenschot: Al weer 3 jaar binnen het bestuur van FC Trias als voorzitter van de jeugdafdeling. Er zijn in deze 3 jaren weer enorme stappen voorwaarts gemaakt. Ook omdat er ingespeeld moest worden op de veranderende competitievormen van de KNVB met extra leeftijdscategorieën als de O8-O10-O12.
Grootste wijziging is  het stoppen met de voetbalschool en de intrede van de VTON app zodat elke trainer met zijn team gestructureerd kan trainen en op die manier kan zorgen voor hetzelfde aanbod.
Bart denkt altijd verenigingsbreed mee. Hoe kunnen we op welke manier als FC Trias verdere stappen maken. Ook zijn aanwezigheid bij allerlei activiteiten binnen FC Trias werd en wordt altijd bijzonder op prijs gesteld. Zo ook bij de wedstrijden van het eerste elftal waar hij minstens zo fanatiek aanmoedigt dan dat hij zelf speelt in de 35/45+ competitie. Bij de nieuwjaarsreceptie werd al aangegeven dat bij zijn herverkiezing Bart zijn rol als coördinator van jeugdvoetbal zal inruilen voor het voorzitterschap van FC Trias. Jan Wilterdink: “Ik ben er van overtuigd dat Bart deze rol is toevertrouwd. Volgens mij staat hij te trappelen om met FC Trias 2.0 aan de slag te gaan”.

Dan de nieuwe kandidaten:
Hans de Roos: In het verlengde van de herkiezing van Bart noemen we de naam van Hans de Roos . Hans gaat de functie van Bart binnen het jeugdbestuur overnemen.
Hans zit al enkele jaren in de jeugdcommissie als coördinator van de D-en later de C-jeugd. Hans is d’r ene van Honnersoet Kotten. Een echte voetbalfamilie waarbij het verenigingsleven voorop stond. Bij Sportclub Kotten heeft Hans zelf jaren gevoetbald en toen zijn kinderen bij FC Trias gingen voetballen was vanaf dat moment Hans ook direct actief.

Remco Snaphaan voor alle zaken rondom het vrijwilligersbeleid. Remco is net als Hans de Roos coördinator binnen de jeugdafdeling. Remco is, als velen van ons betrokken geworden bij FC Trias toen zijn kinderen bij ons kwamen voetballen. Op bestuurlijk niveau heeft Remco al de nodige ervaring opgedaan bij de toneelvereniging TOEP.  In het dagelijks leven heeft Remco een eigen bedrijf, Almatec.

Raymond Nienhuis is dus de beoogde penningmeester en zal voor de meesten geen onbekende zijn want hij was namens Fortuna nauw betrokken bij de fusie. 
Hij heeft een zware financiële achtergrond, zo heeft hij veel ervaring op gedaan bij bijvoorbeeld Dusseldorp en For Farmers. Hij voetbalt nog steeds bij de 45+ en is bovendien een ambitieus scheidsrechter waarbij hij regelmatig op zaterdag en zondag de fluit hanteert om op zijn manier een wedstrijd in goede banen te leiden.

Dinand Oonk  is via z’n meiden, de tweeling Jet en Isa betrokken bij FC Trias. 
Beide meiden worden wekelijks aangemoedigd door vader Dinand en moeder Wenke Wullink die beide ook nog een balletje trappen bij onze recreanten. Wenke doet dat met een Kottenhart terwijl Dinand het voetballen heeft geleerd achter d’n Tappen. Dinand is overdag projectleider bij Sanova in Aalten

Na de bestuursverkiezing werd de begroting voor het seizoen van 2018-2019 gepresenteerd door de nieuwe penningmeester Raymond Nienhuis.  Hierbij werd door de leden de voorgestelde contributie verhoging van € 5,–  goedgekeurd (voor jeugdleden in de categorieën JO/MO15, JO/MO17, JO/MO19 en senioren).

De avond werd afgesloten met een toelichting van Willy Smit die namens SSB de vrijwilligers bedankte.
Ook vertelde hij iets over het sproeien van de grasvelden, er is gekeken naar wel of geen werkende sproei-installatie. Echter de kosten voor zo’n werkende installatie bedragen zeker € 10.000,-.
 SSB blijft de komende jaren bekijken of dit echt nodig is of dat we te maken hebben gehad met één uitzonderlijke droge zomer. Kunstgras: SSB is druk in gesprek met Gemeente over de toestand van de velden.
 Elk eind van het jaar gaat SSB bekijken hoe de velden erbij liggen om in het voorjaar niet voor verassingen te komen staan.
 Dit blijft de komende jaren een belangrijk onderwerp.
 Ook de verbouwing kantine/restylen werd besproken; de vloer is gereed, maar de lampen en bekleding aan de muur worden binnenkort aangebracht. 
Ook de beplating aan de zijkant van het gebouw vlakbij het jeugdveld wordt op korte termijn hersteld.

Om exact 22:17 werd de vergadering gesloten, waarbij de aanwezigen werden uitgenodigd voor een drankje aan de bar.

Opmerking van de websiteredactie: Bovenstaand artikel is een weergave van de algemene ledenvergadering niet de formele notulen die op een later tijdstip volgen

Scroll naar boven