FC Trias kan terugkijken op een goede ALV !

Op maandag 25 september 2017 hielden wij onze jaarlijkse Algemene LedenVergadering. Om klokslag 20 uur opende voorzitter Jan Wilterdink de vergadering waarbij eerst een minuut stilte werd gevraagd ter nagedachtenis van die leden die ons afgelopen voetbaljaar zijn ontvallen.

Bij de mededelingen werd nogmaals (zie Van de bestuurstafel 10) aandacht gegeven aan het feit dat met ingang van het nieuwe (reeds lopende) seizoen de kosten van rode en gele kaarten bij de betreffende speler zal worden geïnd. Daarnaast liet de voorzitter een preview zien van het smoelenboek zoals dat binnenkort op onze website beschikbaar is.

De door secretaris Klaas Dijkstra gemaakte notulen van de ALV van 26 september 2016 werden door de aanwezige leden goedgekeurd waarna Klaas middels een aantal highlights het jaarverslag over het seizoen 2016-2017 toelichtte wat zonder op-/aanmerkingen werd aangenomen.

Penningmeester Inge Klein Gunnewiek kon mooie cijfers laten zien van zowel SSB als FC Trias. Terechte complimenten waar er voor de mensen van kantine die een hogere omzet hadden gedraaid en bovendien ook nog met een ruime marge. De huisvestingskosten waren met name door het uitgevoerde onderhoud en de stijgende energie kosten iets gestegen. SSB zal samen met de nieuwe hoofdsponsor Huls Duurzame Energie kijken waar er op de stook- en verlichtingskosten kan worden bezuinigd. Het uiteindelijke resultaat van SSB was zodanig positief dat er ruimte is om nog meer te reserveren voor onderhoud.

Ook FC Trias heeft mooie zwarte cijfers mogen schrijven. Extra inkomsten door o.a. het organiseren van toernooien maar ook het drukken van personeelskosten heeft er voor gezorgd dat we nog steeds een zeer gezonde vereniging zijn. Helaas moeten wij nog steeds per spelend lid ruim € 21,– afdragen aan de gemeente maar hopelijk wordt dit een discussiepunt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van volgend voorjaar.

Na de uitvoerige toelichting benadrukte Willy Stemerdink namens de kascommissie dat Inge alles keurig op een rijtje had staan en dat de leden van FC Trias trots kunnen zijn op de financiële huishouding van zowel SSB als FC Trias. Onder applaus werden cijfers geaccordeerd. Vervolgens werd uitvoerig de begroting besproken waarbij door de leden de voorgestelde contributie verhoging van € 5,– en een nieuwe contributietarief voor uitwonende studenten werd goedgekeurd.

Voor de pauze werd afscheid genomen van de bestuursleden die hun functie beëindigen. Ruud Stork werd uitvoerig bedankt voor zijn werk als vertrouwenspersoon (gelukkig heeft hij geen grote excessen meegemaakt) en als grote kartrekker van de Normen, Waarden en Cultuurcommissie. De functie van vertrouwenspersoon wordt overgenomen door Gerdien Flierman die zich binnenkort via de site nader zal voorstellen.

Elvira Schepers werd fractievoorzitter van de PVDA wat niet te combineren was met haar functie als bestuurslid namens de meiden- en vrouwenafdeling. In overleg met deze commissie is besloten om eerst de (nieuwe) organisatie goed neer te zetten en zich pas daarna te buigen over de afvaardiging binnen het bestuur. Vooruitlopend daarop zal Henk Korten aanschuiven bij de maandelijkse algemene bestuursvergaderingen waardoor de vrouwen- en meidenafdeling wel goed verankerd is binnen het bestuur.

Helaas moest er, i.v.m. drukke werk- en privézaken, ook afscheid worden genomen van secretaris Klaas Dijkstra. Klaas heeft tijdens zijn bestuurstermijn zich uitvoerig gebogen over de contracten en statuten van FC Trias. Maar ook op het voetbalvlak was hij nauw betrokken: bijvoorbeeld als aanjager van het 35/45+ voetbal, de binding met het 1e elftal en de herinrichting van de kantine.

Na de pauze kon bekend worden gemaakt dat Inge Klein Gunnewiek en de vervanger van Klaas Dijkstra, Carolien Steintjes met het maximale aantal stemmen hadden gekregen en daarmee werden (her-)benoemd als bestuurslid. Inge zal haar functie als penningmeester verder vervolgen waarbij ze nauw op onze centen zal blijven letten. Carolien, die in het dagelijks leven werkt bij het projectbureau van Reparaad en moeder van is van 3 bij FC Trias voetballende zoons, gaat aan de slag als secretaris waarbij ze graag het gesprek aan gaat met leden ook over dingen waar we het niet met elkaar over eens zijn.

Vervolgens werd aandacht gegeven aan de Visie 2016-2018 waarvoor vorig seizoen 3 speerpunten zijn bepaald: Vrijwilligersbeleid, Binding en Sportieve Ambities. Frank van Eerden presenteerde zijn heldere visie op vrijwilligersbeleid dat 1 op 1 verbonden moet worden met een duidelijke organisatiestructuur. Frank stelde eenvoudige 3-schillenstructuur voor wat moet resulteren in een slagvaardige organisatie waarbij de continuïteit wordt geborgd. Naast een heldere structuur met elk één aanspreekpunt zal exact vast worden gelegd welke functies er zijn en door wie die nu worden uitgevoerd. Al met al een mooie klus voor de vrijwilligerscommissie die de ingezette weg zullen voortzetten.

Ten aanzien van de binding werden een aantal concrete onderwerpen benoemd: 35/45+ en zaterdagvoetbal, het in kaart brengen van USP’s van FC Trias (wat maakt ons zo uniek), prestatief- en recreatief voetbal (beste van 2 werelden), goede randvoorwaarden en de herinrichting van de kantine.

Nogmaals werden de sportieve ambities van de beide boegbeelden Heren en Vrouwen 1 uitgesproken. De VTC zal in gesprek gaan met enige “old stars” (zij die hun sporen in een eerste elftal al hebben verdiend) en hun inbreng gebruiken voor het maken van een plan van aanpak voor Heren 1.

De avond werd afgesloten met een toelichting van Willy Smit die namens SSB de vrijwilligers bedankte voor de bouw van de nieuwe opslag in het pand van Hickory en de realisatie van de wasserette. Inmiddels is Estinea begonnen met het werven van mensen met als gezamenlijk doel om uiteindelijk op 1 december te beginnen met een pilot met eerst 6 teams en dit stap voor stap verder uit te bouwen. Daarnaast gaf Willy aan dat in 2e kwartaal van 2018 zal worden gestart met de herinrichting van de kantine.

Om exact 22:10 werd de vergadering gesloten en waarbij de aanwezigen werden uitgenodigd voor een drankje aan de bar.

Opmerking van de websiteredactie: Bovenstaand artikel is een weergave van de algemene ledenvergadering niet de formele notulen die op een later tijdstip volgen

Scroll naar boven