Contributie

In principe kan iedereen vanaf (4) 5 jaar lid worden vanaf FC Trias. Iemand is lid van FC Trias indien deze persoon conform de statuten is aangemeld bij de KNVB. FC Trias onderscheidt daarbij de volgende vormen van lidmaatschap met een daarbij behorend contributieniveau voor het seizoen 2022 – 2023 (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 26 september 2022). Lidmaatschappen lopen per seizoen, ook bij tussentijdse opzegging is men het volledige contributiebedrag verschuldigd.

Contributies worden 2 x per jaar (rond 26 oktober en rond 26 februari) met een automatische incasso via de bank geïnd.
Indien u geen machtiging heeft afgegeven of indien de incasso om welke reden dan ook niet lukt, bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de contributie, binnen 14 dagen na inningsdatum.

Het bankrekeningnummer van FC Trias is: NL66RABO0132311038

Indien een lid zich niet aan de financiële verplichtingen houdt, is het bestuur bevoegd het lid in uiterste gevallen te royeren. Hiervoor heeft het bestuur een sanctiebeleid opgesteld. Klik hier om het beleid na te lezen.

Voor vragen over het innen van de contributie kunt u zich via de mail melden bij onze penningmeester: penningmeester@fctrias.nl


Contributiebedragen seizoen 2022-2023 (vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 september 2022):

SPELENDE LEDEN
Senioren225,=
Recreatief senioren160,=
O19/O17/O15 (ABC-jeugd)175,=
O13 t/m O8155,=
O8 (eigen competitie)/Mini’s85,=
Ukkies25,=
OVERIGE LEDEN 
Kaderlid0,=
Kaderlid met vrijwillige bijdrage *35,=
Rustende leden35,=
Donateurs30,=

Boetes van de KNVB worden door FC Trias ingehouden bij de desbetreffende leden.


Enkele toelichtingen:
Recreatieve leden:
Deze leden voetballen niet meer structureel in competitieverband, maar kunnen wel trainen en incidenteel (25/35/45+) voetballen. Ze hebben stemrecht en worden aangemeld als lid van de KNVB.

Kaderleden:
Deze leden zijn niet voetballend actief maar worden wel als volwaardig lid beschouwd. Ze hebben stemrecht en worden aangemeld als lid van de KNVB i.v.m. de collectieve verzekering. FC Trias kent geen vrijwilligersvergoeding.

Rustende leden:
Deze leden voetballen niet meer. Ze hebben geen stemrecht en worden niet aangemeld als lid van de KNVB. Ze zijn echter van harte welkom bij alle activiteiten die door FC Trias worden georganiseerd.

Ereleden en leden van verdienste: Ereleden en leden van verdienste kennen dezelfde rechten en plichten als de spelende leden maar hoeven geen contributie te betalen.

Donateurs:
Donateurs steunen de vereniging financieel, maar hebben geen stemrecht en worden niet aangemeld als lid van de KNVB.

Kantinepersoneel:
Het kantinepersoneel valt onder de categorie Kaderleden, echter het kantinepersoneel betaalt desgewenst geen contributie.

Sanctiebeleid bij non-betaling:
Het bestuur van FC Trias heeft beleid vastgesteld met betrekking tot het sanctioneren van leden in het geval van non-betaling van de contributie. Klik hier om het beleid na te lezen.

Scroll naar top