Status kunstgrasvelden

UPDATE: TOT NADER BERICHT MOGEN ER OP HET HOOFDVELD EN HET JEUGDVELD GEEN TRAININGEN EN/OF WEDSTRIJDEN PLAATSVINDEN. 

Via dit bericht willen wij onze leden informeren over de status van de kunstgrasvelden en de mogelijke vervanging.

Reeds meerdere keren zijn er vragen gesteld aan de besturen van SSB en FC Trias over de staat van de kunstgrasvelden, onder andere in verschillende Algemene Ledenvergaderingen (ALV), waarbij met name de kwaliteit van het hoofdveld en het jeugdveld ter discussie werd gesteld.

Zoals in de ALV ook gemeld zijn we vanuit de besturen regelmatig in overleg met de eigenaar van de kunstgrasvelden, de gemeente Winterswijk. Vorig jaar medio juni is er een overleg geweest, waarin de gemeente heeft aangegeven na te willen denken over de vervanging van de kunstgrasvelden. Helaas is het daarna vanuit de gemeente Winterswijk, ondanks meerdere verzoeken om informatie van onze kant, lange tijd stil gebleven, maar uiteindelijk zijn in april en mei van dit jaar de drie kunstgrasvelden gekeurd.

Uit de keuringsrapporten is gebleken dat veld 2 nog zonder voorbehoud is goedgekeurd, maar het hoofdveld en het jeugdveld zijn, ondanks het goede onderhoud door onze vrijwilligers na 12 jaar 6 dagen per week intensief gebruik, afgekeurd. De belangrijkste conclusies uit de rapporten gaan over gebrekkige schokabsorptie, onvoldoende uniformiteit (is het veld overal min of meer gelijk) en de slijtage. De vezels in de veel gebruikte zones zijn matig tot sterk versleten, gespleten, gekruld en liggen plat.

Deze rapportages zijn aan SSB en FC Trias verstrekt in een overleg op 15 juni jl., waarbij de gemeente heeft aangegeven het jeugdveld nog deze nazomer te willen gaan vervangen. Ten aanzien van het ook afgekeurde hoofdveld wil de gemeente echter een andere keuze maken. Zij wil 1 doelgebied vervangen en op basis daarvan een herkeuring laten plegen, zodat het veld alsnog door de keuring zou kunnen komen.

Wij hebben ons ongenoegen over deze oplossing in ditzelfde overleg kenbaar gemaakt, aangezien wij dit zien als een tijdelijk oplappen alleen ten behoeve van de herkeuring en dit in onze ogen geen oplossing is voor het structurele kwaliteitsprobleem. Nadat de verstrekte keuringsrapporten verder waren bestudeerd is namens de besturen van FC Trias en SSB en de consul een brief gestuurd aan de verantwoordelijk wethouder en de overige leden van het college van B&W.

Op 8 juli heeft naar aanleiding van deze brief een vervolgoverleg plaatsgevonden, waarin nogmaals de standpunten zijn uitgewisseld. Het duidelijke standpunt van de gemeente Winterswijk is: “Wij vervangen alleen als een veld is afgekeurd”. In de praktijk komt dit er echter op neer, dat ook na afkeuring zo lang mogelijk zal worden geprobeerd een veld op te lappen, zodat de vervanging zo lang mogelijk kan worden uitgesteld. Uiteraard hebben wij begrip voor de huidige financiële situatie in Corona-tijd, maar tegelijkertijd zien wij natuurlijk dat die afweging niet altijd op dezelfde manier wordt gemaakt bij andere investeringen in sportaccommodaties in onze gemeente. Daarnaast is niet voor niets de post “Vervanging kunstgrasvelden ‘Huitinkveld” al meerdere jaren in de begroting opgenomen. Ook de gemeente Winterswijk weet al meerdere jaren dat de vervanging er aan zit te komen.

Gevolgen voor wedstrijden en trainingen

Na afstemming met de KNVB is ons één ding in ieder geval duidelijk gemaakt: zolang een veld is afgekeurd mogen er geen competitiewedstrijden op worden gevoetbald, aangezien dit niet wordt gedekt door de verzekering van de KNVB. De gemeente Winterswijk wil voor het hoofdveld uiterlijk eind augustus de herkeuring laten plaats vinden, zodat dit veld (mits het dan na het oplappen wel wordt goedgekeurd) dan weer tijdens de competitiewedstrijden kan worden gebruikt.

Het jeugdveld zal zeker tijdens de maand september niet kunnen worden gebruikt voor wedstrijden en gezien de verwachte doorlooptijd is het niet ondenkbaar dat het jeugdveld ook in de maanden daarna nog niet gebruikt kan worden.

En hoe zit het dan met de trainingen? Hier ligt nog een belangrijk discussiepunt tussen de gemeente en SSB/FC Trias. De trainingen en oefenwedstrijden worden namelijk georganiseerd door FC Trias, die daarvoor geschikte velden huurt van SSB, die het op haar beurt weer van de gemeente Winterswijk huurt. Naar onze mening is de gemeente verantwoordelijk voor de staat van de velden en zou daarmee ook de aansprakelijkheid moeten aanvaarden voor eventuele schade als gevolg van blessures e.d. De besturen van SSB en FC Trias kunnen deze aansprakelijkheid gezien de bovenstaande oplossing namelijk niet op zich nemen. Wij hebben als besturen de gemeente gevraagd dit naar ons te bevestigen, maar de gemeente weigert vooralsnog de bevestiging af te geven dat zij inderdaad aansprakelijk is bij schade.

Hoe nu verder?

De besturen van SSB en FC Trias zullen zich gaan beraden op de ontstane situatie. Het bestuur van SSB heeft om begrijpelijke redenen aangegeven dat zij de verantwoordelijkheid voor de staat van de velden niet wenst te nemen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat er beperkingen aan FC Trias worden opgelegd over gebruik van het hoofdveld en het jeugdveld voor trainingen en oefenwedstrijden.

Dit betekent dat onze ruim 1100 leden de komende periode rekening moeten gaan houden met beperktere gebruiksmogelijkheden van het Huitinkveld. Daarnaast zal er vaker en intensiever gebruik moeten worden gemaakt van onze gewone grasvelden. Voor trainingen is alleen veld 3 hiervoor beschikbaar, aangezien op veld 4 geen verlichting is toegestaan. Er zijn dus minder velden beschikbaar die door het intensieve gebruik ook sneller in kwaliteit achteruit zullen gaan, waardoor mogelijk trainingen en wedstrijden zullen worden afgelast.

Zoals jullie zullen begrijpen zijn wij als besturen zwaar teleurgesteld over de huidige situatie. Onze leden hebben namelijk net als leden van andere verenigingen recht op een goede en veilige sportaccommodatie en wij zullen als besturen van SSB en FC Trias op blijven komen voor onze leden.

Mochten jullie vragen hebben, aarzel dan niet één van de bestuursleden te contacteren over de huidige situatie.

Namens de besturen,

Willy Smit, voorzitter SSB

Bart Berenschot, voorzitter FC Trias