Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2022

Aan de leden, kaderleden, ereleden en leden van verdienste van FC Trias,
Het bestuur van FC Trias nodigt u van harte uit voor de Algemene Vergadering op:

Maandag 26 september 2022 – Aanvang 20.00 uur .
Locatie: Kantine FC Trias op ’t Huitinkveld .

Inloop vanaf 19.30 uur met een kop koffie en tekenen presentielijst.

 Agenda 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Vaststellen notulen ALV 2021 (klik hier om ze na te lezen)

4. Jaarverslag 2021-2022 ( klik hier om ze na te lezen )

5. Financieel Jaarverslag 2021-2022 

6. Verslag van de kascommissie 

7. Benoeming kascommissie 

8. Vaststelling van de balans van de staat van baten en lasten 2021-2022 

9. Vaststelling van de begroting inclusief voorstel contributie 2022-2023

10. Verkiezing bestuursleden : geen verkiezingen dit jaar 

11. Pauze 

12. Nieuws vanuit de commissies. 

13 Rondvraag 

14. Sluiting 

Afmelden via secretariaat@fctrias.nl. 

Extra informatie:
Bestuursverkiezing: 
Kandidaten en tegenkandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij secretaris Carolien Steintjes,  telefoon 06-29586730. Voordracht van een kandidaat-bestuurslid dient te geschieden door het bestuur of minimaal drie leden.  Indien noodzakelijk zal er een stembureau worden ingesteld, bestaande uit de (plaatsvervangend) secretaris en 2 leden aan te wijzen uit de algemene vergadering. 

Inzage Het verslag van de algemene vergadering 2021, het jaarverslag 2021-2022 en de statuten van FC Trias liggen vanaf 12 September as. ter inzage bij de secretaris en voor aanvang van de vergadering in de kantine 

Toegang en besluitvorming algemene vergadering: Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Ieder lid kan een ander lid van 18 jaar en ouder schriftelijk machtigen zijn/haar stem te doen uit brengen, waarbij de gemachtigde maximaal twee stemmen kan uitbrengen. (Jeugdige leden jonger dan 16 jaar kunnen zich laten vertegenwoordigen door een der ouders (c.q. voogd). 

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk;  Bij stemming over zaken wordt beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen;  Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van stemmen op zich heeft verenigd. Indien geen meerderheid dan een tweede stemming waarbij wederom meerderheid van stemmen geldt. Indien ook bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot; Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco worden uitgebracht of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan die van de personen over wie gestemd wordt. In alle andere gevallen waarin de wet noch de statuten voorzien, beslist het bestuur ( artikel 21 ) 

Scroll naar boven