Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2021

Aan de leden, kaderleden, ereleden en leden van verdienste van FC Trias,
Het bestuur van FC Trias nodigt u van harte uit voor de Algemene Vergadering op:

Maandag 27 september 2021 – Aanvang 20.00 uur .
Locatie: Kantine FC Trias op ’t Huitinkveld .

Inloop vanaf 19.30 uur met een kop koffie en tekenen presentielijst.

Agenda

01. Opening
02. Mededelingen en ingekomen stukken
03. Vaststellen notulen ALV 2020 (klik hier om de notulen na te lezen)
04. Jaarverslag 2020-2021 (klik hier om het jaarverslag te bekijken)
05. Financieel Jaarverslag 2020-2021
06. Verslag van de kascommissie
07. Benoeming kascommissie
08. Vaststelling van de balans van de staat van baten en lasten 2020-2021
09. Vaststelling van de begroting inclusief voorstel contributie 2021-2022
10. Verkiezing bestuursleden
– Aftredend en herkiesbaar : Bart Berenschot, Dinand Oonk, Raymond Nienhuis en Hans de Roos
– Aftredend en niet herkiesbaar : Remco Snaphaan, Gérald Winkelhorst
– Kandidaten : Eric ten Hagen en vacant
11. Pauze
12. Uitslag bestuursverkiezing en benoeming bestuursleden
13. Nieuws vanuit de commissies.
14. Rondvraag
15. Sluiting

Het verslag van de algemene vergadering 2020, het jaarverslag 2020-2021 liggen vanaf 13 september 2021 ter inzage bij de secretaris, voor aanvang van de vergadering in de kantine en in via de linkjes in bovenstaande agenda.

I.v.m. de huidige wetgeving rondom Corona en de verplichte registratie willen we u verzoeken om u vooraf aan te melden via secretariaat@fctrias.nl. In de kantine kunnen wij voldoende afstand waarborgen en daarmee de gestelde regels van het RIVM handhaven.

Namens het bestuur,
André Pelle
Penningmeester FC Trias