Uitnodiging algemene ledenvergadering

Aan de leden, kaderleden, ereleden en leden van verdienste van FC Trias.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2023. Het bestuur van FC Trias nodigt u van harte uit voor de Algemene Vergadering op:
Maandag 25 September 2023 aanvang 20.00 uur
Kantine FC Trias ’t Huitinkveld
Inloop vanaf 19.30 uur met een kop koffie en tekenen presentielijst.
Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen ALV 2022
 4. Jaarverslag 2022-2023
 5. Financieel Jaarverslag 2022-2023
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Vaststelling van de balans van de staat van baten en lasten 2022-2023
 9. Vaststelling van de begroting inclusief voorstel contributie 2023-2024
 10. Verkiezing bestuursleden :
  * Léon ten Elshof, aftredend en herkiesbaar
  * André Pelle, aftredend en herkiesbaar
  * Carolien Steintjes, aftredend en herkiesbaar
 11. Pauze
 12. Uitslag van de bestuursverkiezingen
 13. Nieuws vanuit de commissies.
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Afmelden via secretariaat@fctrias.nl.

Bestuursverkiezing: Kandidaten en tegenkandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij secretaris Carolien Steintjes, telefoon 06-29586730. Voordracht van een kandidaat-bestuurslid dient te geschieden door het bestuur of minimaal drie leden. Indien noodzakelijk zal er een stembureau worden ingesteld, bestaande uit de (plaatsvervangend) secretaris en 2 leden aan te wijzen uit de algemene vergadering.

Inzage: Het verslag van de algemene vergadering 2022, het jaarverslag 2022-2023 en de statuten van FC Trias liggen vanaf 12 September as. ter inzage bij de secretaris en voor aanvang van de vergadering in de kantine. Maar je kunt ze ook hier lezen: klik hier voor het verslag van de algemene vergadering 2022 en hier voor het jaarverslag 2022-2023.

Toegang en besluitvorming algemene vergadering: Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Ieder lid kan een ander lid van 18 jaar en ouder schriftelijk machtigen zijn/haar stem te doen uit brengen, waarbij de gemachtigde maximaal twee stemmen kan uitbrengen. (Jeugdige leden jonger dan 16 jaar kunnen zich laten vertegenwoordigen door een der ouders (c.q. voogd).

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk: Bij stemming over zaken wordt beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen;

Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van stemmen op zich heeft verenigd. Indien geen meerderheid dan een tweede stemming waarbij wederom meerderheid van stemmen geldt. Indien ook bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco worden uitgebracht of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan die van de personen over wie gestemd wordt. In alle andere gevallen waarin de wet noch de statuten voorzien, beslist het bestuur (artikel 21).

Scroll naar boven