Uitnodiging Algemene Leden Vergadering (23 september) 2019

Aan de leden, kaderleden, ereleden en leden van verdienste van FC Trias 

Uitnodiging Algemene Vergadering 2019 

Het bestuur van FC Trias nodigt u van harte uit voor de Algemene Vergadering op: maandag 23 september 2019, aanvang 20.00 uur kantine FC Trias ’t Huitinkveld Inloop vanaf 19.30 uur met een kop koffie en tekenen presentielijst. 

Agenda 

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen ALV 2018 (klik hier om de notulen te lezen)
4. Jaarverslag 2018-2019 (klik hier om het jaarverslag te lezen)
5. Financieel Jaarverslag 2018-2019
6. Verslag van de kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Vaststelling van de balans van de staat van baten en lasten 2018-2019
9. Vaststelling van de begroting inclusief voorstel contributie 2019-2020
10. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar: Gérald Winkelhorst
Vacature bestuur
11. Pauze
12. Uitslag bestuursverkiezing en benoeming bestuurslid
13. De vereniging verenigen
14. Nieuws vanuit de commissie
15. Rondvraag
16. Sluiting 

Bestuursverkiezing:
Kandidaten en tegenkandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij secretaris Carolien Steintjes, telefoon06-29586730. Voordracht van een kandidaat-bestuurslid dient te geschieden door het bestuur of minimaal drie leden. Indien noodzakelijk zal er een stembureau worden ingesteld, bestaande uit de (plaatsvervangend) secretaris en 2 leden aan te wijzen uit de algemene vergadering.

Inzage
Het verslag van de algemene vergadering 2018 (klik hier om de notulen te lezen), het jaarverslag 2018-2019 (klik hier om het jaarverslag te lezen)  en de statuten van FC Trias liggen vanaf 10 september as. ter inzage bij de secretaris en voor aanvang van de vergadering in de kantine.

Toegang en besluitvorming
Algemene vergadering: Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Ieder lid kan een ander lid van 18 jaar en ouder schriftelijk machtigen zijn/haar stem te doen uit brengen, waarbij de gemachtigde maximaal twee stemmen kan uitbrengen. (Jeugdige leden jonger dan 16 jaar kunnen zich laten vertegenwoordigen door een der ouders (c.q. voogd).

Stemming
Over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk; Bij stemming over zaken wordt beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van stemmen op zich heeft verenigd. Indien geen meerderheid dan een tweede stemming waarbij wederom meerderheid van stemmen geldt. Indien ook bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot; Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco worden uitgebracht of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan die van de personen over wie gestemd wordt. In alle andere gevallen waarin de wet noch de statuten voorzien, beslist het bestuur ( artikel 21 )