Uitnodiging Algemene Leden Vergadering (28 september) 2020

Aan de leden, kaderleden, ereleden en leden van verdienste van FC Trias 

Uitnodiging Algemene Vergadering 2020 

Het bestuur van FC Trias nodigt u van harte uit voor de Algemene Vergadering op: maandag 28 september 2020, aanvang 20.00 uur Verenigingsgebouw Wilhelmina (adres: Meester Meinenweg 1, 7107 AN Winterswijk-Kotten).
Inloop vanaf 19.30 uur met een kop koffie en tekenen presentielijst. 

Agenda 

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen ALV 2019 (klik hier om de notulen te lezen)
4. Jaarverslag 2019-2020 (klik hier om het jaarverslag te lezen)
5. Financieel Jaarverslag 2019-2020
6. Verslag van de kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Vaststelling van de balans van de staat van baten en lasten 2019-2020
9. Verkiezing bestuursleden
Secretaris : Carolien Steintjes-Duistermaat (Aftredend en herkiesbaar)
Penningmeester : André Pelle
Algemene zaken organisatorisch : Leon ten Elshof
10. Pauze
11. Uitslag bestuursverkiezing en benoeming bestuurslid
12. Vaststelling van de begroting inclusief voorstel contributie 2020-2021
13. Diversen commissie/SSB
14. Rondvraag
15. Sluiting

I.v.m. de huidige wetgeving rondom Corona en de verplichte registratie willen we u verzoeken om u vooraf aan te melden door:
1. een email te sturen aan secretariaat@fctrias.nl
2. in te tekenen op de lijst die achter de bar ligt in de kantine of
3. dit telefonisch door te geven op 06-29586730  (tussen 18 en 19 uur).
In het verenigingsgebouw kunnen wij voldoende afstand waarborgen en daarmee de gestelde regels van het RIVM handhaven. 

Bestuursverkiezing:
Kandidaten en tegenkandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij secretaris Carolien Steintjes, telefoon06-29586730. Voordracht van een kandidaat-bestuurslid dient te geschieden door het bestuur of minimaal drie leden. Indien noodzakelijk zal er een stembureau worden ingesteld, bestaande uit de (plaatsvervangend) secretaris en 2 leden aan te wijzen uit de algemene vergadering.

Inzage
Het verslag van de algemene vergadering 2019, het jaarverslag 2019-2020 en de statuten van FC Trias liggen vanaf 14 september a.s. ter inzage bij de secretaris en voor aanvang van de vergadering in het gebouw.

Toegang en besluitvorming
Algemene vergadering: Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Ieder lid kan een ander lid van 18 jaar en ouder schriftelijk machtigen zijn/haar stem te doen uit brengen, waarbij de gemachtigde maximaal twee stemmen kan uitbrengen. (Jeugdige leden jonger dan 16 jaar kunnen zich laten vertegenwoordigen door een der ouders (c.q. voogd).

Stemming
Over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk; Bij stemming over zaken wordt beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van stemmen op zich heeft verenigd. Indien geen meerderheid dan een tweede stemming waarbij wederom meerderheid van stemmen geldt. Indien ook bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot; Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco worden uitgebracht of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan die van de personen over wie gestemd wordt. In alle andere gevallen waarin de wet noch de statuten voorzien, beslist het bestuur ( artikel 21 )