Van de bestuurstafel (14)

Via deze “van de bestuurstafel” houden we jullie graag op de hoogte van de besproken onderwerpen zoals die tijdens de onlangs gehouden algemene bestuursvergaderingen aan de orde zijn geweest:

Nieuwe leden

Tijdens de vorige “van de bestuurstafel” is al aangekondigd dat Raymond Nienhuis en Hans de Roos vanaf nu elke algemeen bestuursvergadering erbij zullen zijn dit ter voorbereiding van hun toekomstige bestuursfunctie.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 • Vanaf 25 mei geldt deze nieuwe privacy wet
 • Elke vereniging, zo ook FC Trias, heeft hiervoor allerlei administratie processen moeten inrichten en vastleggen
 • Dit is gedaan aan de hand van een lijvig stappenplan
 • Ook op onze website, zie onderaan deze pagina, kun je e.e.a. terugvinden, zie https://www.fctrias.nl/privacy/
 • In het kader van deze aangescherpte AVG is het noodzakelijk dat alle publicaties over FC Trias centraal lopen via pr@fctrias.nl (en berichten voor de website via websiteredactie@fctrias.nl). Men mag dus niet, hoe goed ook bedoelt, op eigen initiatief zelf, in naam van FC Trias, iets publiceren.

Voorbereiding ALV

 • De laatste maandag van de maand september (dit jaar de 24ste) houden wij altijd onze jaarlijkste algemene ledenvergadering. Ter voorbereiding hiervan hebben we ons als bestuur al gebogen over:
 • begroting (één woord maar heel veel werk)
 • inventarisatie rookverbod (op de tribune mag je trouwens al sinds de opening niet roken) nu in het algemeen gesproken wordt over een rookvrije generatie
 • update van vrijwilligerscommissie en in het verlengde daarvan het opzetten van een vacaturebank

Nieuws uit de diverse commissies:
Dagelijks bestuur

 • Bijeenkomst Winterswijkse VoetbalFederatie met o.a. terugblik op het afgelopen seizoen met afvaardiging van de KNVB, gebruik velden (update door Jan Legtenberg van de gemeente met), contract Hacron met 3 jaar verlengd, evalutatie scheidsrechtersregeling (blijft een nijpend punt) en promotie WK 7×7 voor eerste elftallen bij vv Vosseveld.
 • Er heeft een evaluatie plaatsgevonden met Estinea, op dit moment worden binnen 2 dagen de tenues van 38 van de 56 teams gewassen. Streven van Estinea is om aan het begin van het nieuwe seizoen dit opgeschaald te hebben naar 3 dagen en alle tenues.
 • De samenwerking met fysiotherapeute Jolien te Brake en daarmee het inloopspreekuur op dinsdagavond wordt ook in het seizoen 2018-2019 voortgezet

PR-commissie

 • Is al druk in de weer met presentatiegids
 • Hiervoor zullen adverteerders weer worden benadert
 • Wanneer iemand een leuk idee heeft voor een artikel in de gids dan kan men zich hiervoor melden via pr@fctrias.nl

Voetbal

 • Alle voetbal (jeugd, meiden en senioren)-commissies zijn druk in de weer met de teamopgaves bij de KNVB en de indelingen van de diverse teams.
 • Gezamelijk gaan zij zich buigen over de veld- en kleedkamerindeling.
 • Er blijft een dringende behoefte aan scheidsrechters. Niet alleen op de zondag voor de scheidsrechtersregeling van de Winterswijkse Voetbal Federatie maar in het bijoznder voor de zaterdagochtend. Er worden door de invoering van de O12, O10, O8 veel meer (kleine) wedstrijden georganiseerd en daarom zijn er extra scheidsrechters nodig.
 • Daarnaast is er uitbreiding van het EHBO-team gewenst. Idee is om een soort EHBO-poule in te richten waarbij iedereen bij toerbeurt een dienst kan draaien.

Jeugdcommissie

 • Volgens planning staan de voorlopige indelingen van de jeugdteams voor het komende seizoen sinds 20 juni op onze website.
 • Er zijn met verschillende jeugdspelers uit de A-, B- en C-jeugd gesprekken gevoerd waarbij allerlei onderwerpen aan de orde zijn geweeest. Denk hierbij niet alleen aan voetbalgerelateerde onderwerpen maar bijvoorbeeld ook over nevenactiviteiten

Senioren (VTC)

 • De gesprekken met de diverse teams zijn binnen de VTC geevalueerd
 • Op die manier hebben we een goed beeld gekregen wat er zoal leeft bij onze seniorenleden
 • Onderwerpen waren o.a. trainingsopkomst, teamindelingen en overgang van jeugd naar senioren
 • Maar ook belangrijke nevenzaken als kantine- en het bijwonen van de ALV

Vrouwencommissie

 • De vrouwencommissie kan terugkijken op een geweldig vrouwen- en meidentoernooi
 • Vervolggesprek geweest met de KNVB over vrouwen- en meidenvoetbal met een grote afvaardiging van onze afdeling
 • Uiteraard heeft de vrouwencommissie zich ook uitvoerig gebogen over de nieuwe teamindelingen

Normen, Waarden en Cultuurcommissie

 • De NWC komt 6-wekelijks bij elkaar
 • Ons vertrouwenspersoon (Gerdien Flierman, klik hier voor meer info) is onderdeel van deze commissie en schuift daar waar nodig aan
 • Ter voorbereiding van het nieuwe seizoen zullen alle noodzakelijke VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) gecontroleerd en indien nodig opnieuw worden aangevraagd
 • In de aanloop naar het volgend seizoen zullen de leden van de NWC o.a. De Aftrap van het nieuwe seizoen gaan begeleiden samen met coördinator/leiders/trainers.
 • Hiervoor zoeken wij voor de commissie nog een aantal nieuwe leden om zo per leeftijdscategorie één aanspreekpunt te krijgen en zo de werkzaamheden zo mogelijk te verdelen. Mocht je meer interesse willen meld je dan aan bij de normen en waarden commissie via de site.

Volgende bestuursvergadering woensdag 29 augustus.

Met vriendelijke groet,
Carolien Steintjes
Secretaris FC Trias
secretariaat@fctrias.nl

Scroll naar boven